Ano ang Hospice

ANO ANG HOSPICE?

Itinuturing na modelo sa kalidad, maawain na pag-aalaga para sa mga taong may nakamamatay na sakit o pinsala, hospice at paliative na pangangalaga ng pinagsama-samang pamamaraan sa ekspertong medikal na pangangalaga at pamamahala sa kirot. Emosyonal at espiritwan na suporta ay pantanging sinadya para sa pangangailangan at kahilingan ng pasyente, at may suportang inilaan rin para sa mga mahal sa buhay. Sa sentro ng hospice at palliative care ay ang paniniwala na ang bawat isa sa atin ay may karapatang mamatay nang walang kirot at may dignidad, at ang ating mga pamilya ay makakatanggap ng kinakailangang suporta upang pahintulutan tayo na gawin ito. Ang hospice ay nakatuon sa pag-aalaga, hindi paggamot, at, kadalasan, ang pag-aalaga ay ginagawa sa tahanan ng pasyente. Ang hospice service ay available sa kahit anong edad, relihiyon, lahi, o karamdaman ng pasyente.

PAANO GUMAGANA ANG HOSPICE CARE?

Maawaing pangangalaga para sa mga taong may nakamamatay na sakit o pinsala

Kadalasan, ang isang miyembro ng pamilya ay nagsisilbi bilang pangunahing caregiver at, kung naaangkop, ay tumutulong na gumawa ng mga desisyon para sa pasyente na may sakit na nakamamatay. Ang mga kawani ng hospice ay regular na bumibisita upang masuri ang kondisyon ng pasyente at magbigay ng karagdagang pangangalaga o iba pang mga serbisyo kung kinakailangan. Ang mga kawani ng hospice ay on-call 24 oras isang araw, pitong araw sa isang linggo. Ang mga kawani ng hospice team ay bumuo ng plano ng pangangalaga para masapatan ang pangangailangan ng bawat pasyente para sa management ng kirot at mga sintomas.

ANONG MGA SERBISYO ANG IBINIBIGAY?

Ang aming interdisciplinary hospice team ay nagsasagawa ng mga serbisyo. Tinutulungan nitong i-manage ang kirot at mga sintomas ng pasyente nang mga bihasang nursing care, nagbibigay ng kinakailangang gamot, mga gamot at kagamitan, mgahealth aide sa tahanan, at nagtuturo sa pamilya kung paano alagaan ang pasyente.  Tinutulungan din nito ang pasyente sa mga serbisyong panlipunan upang tugunan ang emosyonal, psychosocial at espirituwal na aspeto ng mga pangangailangan bago mamatay. Tinitiyak din ng hospice team na magbigay ng mga espesyal na serbisyo kung kailangan tulad ng mga therapy ng musika, masahe, aroma at reiki sa pamamagitan lamang ng mga pinakabihasang propesyonal hal. music therapy ay pinangangasiwaan lamang ng mga sertipikadong board therapist na bahagi ng aming pangunahing interdisciplinary team.  Ang hospice team ay gumagawa din ng panandaliang inpatient na pag-aalaga na available kapag ang kirot o mga sintomas ay napakahirap na kontrolin sa bahay, at nagbibigay ng bereavement care at pagpapayo sa pamilya at mga kaibigan.

MGA HAKA-HAKA AT KATOTOHANAN

Ang pag-aalaga ng hospice ay tungkol sa pagtulong sa mga pasyente na masiyahan sa buhay bawat araw sa abot ng kanilang makakaya at pagbibigay ng suporta sa mga pasyente at pamilya. Kapag gumagawa ng desisyon tungkol sa pag-aalaga ng hospice, nakakatulong na magkaroon ng tamang unawa kung ano ang hospice care at kung ano hindi ito. Narito ang ilan sa mga pinaka-karaniwang maling akala tungkol sa hospice, kasama mga katotohana tungkol sa espesyal na uri ng pangangalaga.

KATOTOHANAN: Ang pagtanggap ng hospice care ay hindi nangangahulgang wala ng pag-asa o malapit na ang kamatayan. Kung mas maagang tumanggap ang isang indibidwal ng hospice care, mas maraming pagkakataon para ma-stabilize ang medikal na kondisyon at tugunan ang iba pang pangangailangan. Ang ilang pasyente ay bumubuti at maaaring pauwiin mula sa hospice care.

KATOTOHANAN: Ang hospice care ay karaniwan ng inilalaan sa sariling tahanan ng pasyente, pero puwede ring ilaan sa anumang lugar, kabilang ang nursing home, assisted living facility, at mga residensyal care facility.
KATOTOHANAN:  Ang coverage para sa hospice care ay madaling makuha. Ito ay inilalaan ng Medicare, Medicaid, at mga pribadong kumpanya ng insurance. Ang mga pasyente at pamilya ay maaaring makipag-ugnayan sa Continuum Care Hospice anumang oras para suriin ang mga opsyon ng coverage.
KATOTOHANAN: Puwedeng manatili ang sariling doktor ng pasyente, na makikipagtulungan sa Continuum Care Hospice Medical Director para gumawa ng plano at magsagawa ng pangangalaga.
KATOTOHANAN: Ang aming mga pasyente sa hospice ay mayroong sakit tulad ng congestive heart failure, dementia, o malubhang sakit sa baga.
KATOTOHANAN: Ang Medicare at karamihan sa mga pribadong kompanya ng insurance ay nagbabayad para sa hospice care hangga’t patuloy na natutugunan ng pasyente ang mga kinakailangang criteria. Ang mga pasyente ay maaaring pumasok at umalis ng hospice at muling magpatala sa hospice care kung kailangan.
KATOTOHANAN: Ang hospice ay nakapokus sa ginhawa, dignidad, at emosyonal na suporta ng buong pamilya. Ang kalidad ng buhay ng pasyente at miyembro ng pamilya ay ang aming pinakaimportaneng priyoridad.