Mga serbisyo

MGA SERBISYO NAMIN

Kapag mayroon kang malubhang sakit, maaari kang makaramdam ng panghihina habang lumalala ang iyong sakit. Nagbibigay ang Continuum Palliative Resources ng pangangalagang pampaginhawa na nakabase sa bahay, itatalaga para sa iyo ang isang Nurse Practitioner na bibisita sa iyong bahay para mapahusay ang iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng edukasyon, pangangasiwa ng gamot at mga kinakailangang kagamitang medikal upang suportahan ang pangangasiwa mo ng iyong lumalalang sakit