MAPAGAAN ANG PAG-AALAGA PARA SA MAY SAKIT NA MINAMAHAL

Sa Continuum Care Hospice, Naniniwala kami na ang bawat tao ay karapat-dapat sa dignidad at awa kapag nahaharap sa sakit na nakakapag-limita sa buhay. Ang kakaibang kombinasyon ng hospisyo at mga serbisyong pang-habambuhay na inaalok namin na nagbibigay-daan para sa isang tuluy-tuloy na paglipat para sa iyong mga mahal sa buhay habang nagbabago ang kanilang mga pangangailangan at pagbabago. Ang aming mga propesyunal na sinanay na kawani ay narito upang tulungan ka at ang iyong pamilya na magnabiga sa maraming mga opsyon sa pangangalaga at serbisyo na available. Sa Continuum, ang bawat pasyente ay tiniuturing na kakaibang indibidwal at binibigyan ng individualized na plano at binibigyan sila ng pinakamataas na antas ng pangangalaga at ginhawa. Ang lahat ng mga miyembro ng team ng hospisyo ay propesyunal at mapagmahal, at ginagarantiyahan na ang bawat pasyente ay tinatrato nang may paggalan at pagmamahala na karadapat-dapat para sa kanila.

Pakikipag-tulungan
Ang aming caregiver ay nakikipag-parehas sa lahat ng kamag-anak ng aming mga pasyente, lumilikha ng komportableng kapaligiran at seguridad para sa iyong mga mahal sa buhay.
Malawak na Klinikal na Suporta
Ang aming team ng mga propesyunal ay tumtulong maibsan ang mga pisikal na sintomas ng mga sakit habang tinutugunan ang mga emosyonal at espiritwal na mga pangangailangan ng pasyente
May Kakayahang Kawani
Ang bawat miyembro ng aming team sa hospisyo ay kuwalipikadong magbigay ng espesyalidad na antas ng end-of-life na pangangalaga para sa lahat ng uri ng sakit.
On Site Na Pangangalaga
Ang aming mga eksperiyensadong caregiver ay nagbibigay ng mga praktikal na kasangkapan at edukasyon na kailangan sa pangangalaga para iyong mahal sa buhay sa bahay.
ANG AMING PANGAKO

SA IYO

Ang misyon ng Continuum Care Hospice ay mabigyan ang mga pasyenteng may malalang sakit at ang kanilang mga mahal sa buhay nang suporta at pangangalaga na kailangan nila para mamuhay ng komportableng.

Sa Continuum Care, patuloy kaming nagsusumikap na matugunan ang lahat ng mga pangangailangan ng bawat pasyente. Nagbibigay kami ng may kakayahan at mapagmahal na pangangalaga sa nangangailangan nito, at nagsusumikap na matugunan ang mga prayoridad sa pangangalaga sa kalusugan ng mga mahal mo sa buhay sa pagbuo ng specialized na mga programa, serbisyo at pasilidad. Hinihikayat namin ang sariling katangian sa pamamagitan ng pagtuon sa natatanging mga pangyayari sa buhay ng bawat isa sa aming mga pasyente. Sa pagbigay ng komprehensibong pangangalaga sa mga mahal mo sa buhay, sinisiguro namin ang dignidad sa aming pinagsisilbihan, at nagsisilbing pinagkukunan ng komunidad para sa mga nangangailangan ng mga ibinibigay naming serbisyo. Sa Continuum, tunay naming pinangangalagaan ang mga indibidwal na inilagay sa aming pangangalaga, at ginagawa namin ang lahat upang matulungan silang mapabuti ang kalidad ng kanilang pamumuhay.

KONTAKIN KAMI DITO

Narito kami upang tumulong.

info@www.continuumhospice.com
(800) 969-8606

EAST BAY
Telepono: (510) 560-2012

Marin
Telepono: (415) 917-6388

Napa
Telepono: (707) 540-9838 F: 510-722-8548